Εκτύπωση

Γνωμάτευση κ. Σκούρα Για Περικοπές Συντάξεων

Συνάδελφοι,

Διαβάστε την γνωμάτευση του κ. Σκούρα σε σχέση με τις περικοπές των συντάξεών μας.

 


 

Θέμα: Περικοπές κύριων συντάξεων  και Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και επιδομάτων αδείας     

Σχετικά με το θέμα των περικοπών των συντάξεων, παραθέτουμε την άποψη  του νομικού μας συμβούλου κ. Θ.Σκούρα

 

α.  Για όσους έχουν ασκήσει αγωγές

 

  • Με βάση την πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας σε συνδυασμό με το άρθρο 34 παρ. 4 και 5 Ν. 4734/2020 οι περικοπές των κύριων συντάξεων για το 11μηνο (Μάιος 2015 – Ιούνιος 2016) θα καταβληθούν εντός του Οκτωβρίου σύμφωνα με κυβερνητική ανακοίνωση.

 

  •      Όσον αφορά τις περικοπές των δώρων (Χριστουγέννων και Πάσχα) και του επιδόματος αδείας θα εκδικαστούν οι ασκηθείσες αγωγές, αλλά μόνον για το θέμα αυτό, καθόσον η πρόσφατη απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας δεν έκρινε σχετικά. Το αν οι περικοπές των δώρων και του επιδόματος άδειας θα περιοριστούν στο ως άνω 11μηνο ή θα επεκταθούν μέχρι την 31.12.2018, όπως αναφέρεται στις ασκηθείσες αγωγές,  θα κριθεί από το δικαστήριο.

 

  • Για την εκδίκαση των ασκηθεισών αγωγών θα οριστεί ημερομηνία της συζήτησης της κάθε αγωγής και θα χρειαστεί η υπογραφή από κάθε συνταξιούχο, που άσκησε αγωγή, ενός πληρεξουσίου προς το Γραφείο μας, το οποίο θα σταλεί έγκαιρα και θα θεωρηθεί το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια Αρχή (ΚΕΠ). Σημειώνεται ότι, εφόσον το ποσό των δώρων Χριστουγέννων και Πάσχα και επιδομάτων αδείας συν την αξίωση για αποζημίωση ηθικής βλάβης δεν υπερβαίνει το συνολικό ποσό των έξι χιλιάδων (6.000,00) Ευρώ δεν θα χρειαστεί η καταβολή δικαστικού ενσήμου. Για το ποσό που υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες (6.000,00) Ευρώ θα χρειαστεί η καταβολή αναλογούντος δικαστικού ενσήμου το οποίο υπολογίζεται σε ποσοστό 8 0/00

 

  • Όσον αφορά τους συνταξιούχους  που δεν έχουν ασκήσει αγωγές μέχρι την καταβολή των περικοπών  της κύριας σύνταξης τους, οι οποιεσδήποτε αξιώσεις τους αποσβένονται καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 34 παρ. 4 του νόμου 4734/2020, που ψηφίστηκε στις 08.10.2020, ορίζονται τα εξής :

 

« […] 4. Με την καταβολή των ποσών της παρ. 1 οι αξιώσεις των συνταξιούχων του ιδιωτικού τομέα για ποσά που αντιστοιχούν σε περικοπές, μειώσεις και καταργήσεις κύριων, επικουρικών συντάξεων, επιδομάτων αδείας και εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα, κατά το χρονικό διάστημα από τις 11.6.2015 έως τη δημοσίευση του Ν. 4378/2016, δυνάμει του ν. 4051/2012 και του ν. 4093/2012, αποσβένονται.

5. Η παρ. 4 δεν καταλαμβάνει τις εκκρεμείς ενώπιον των δικαστηρίων δίκες κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος, ως προς τις αξιώσεις που υπερβαίνουν το καταβαλλόμενο ποσό της παρ. 1 […] ».


Συναδελφικά,

Το ΔΣ