Εκτύπωση

Πληροφορίες για ΤΑΥΤΕΚΟ

 tayteko

(Τ.Α.Υ.Τ.Ε.Κ.Ω.)

ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΣΦΑΛ.ΕΤΑΙΡΙΑΣ « Η ΕΘΝΙΚΗ»

Ταχ.δ/νση : Γ΄ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 8, Αθήνα Τ.Κ.104 32

Πληροφορ. : Δ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Τηλέφωνο : 210-5240460-63

                      210-5240439, 210-5240418

Fax.              : 210-5240425

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πληροφορίες για τον Τομέα

 

To Ταμείο Ασφάλισης Προσωπικού Ασφαλιστικής Εταιρείας «ΕΘΝΙΚΗ», ιδρύθηκε την 14η Απριλίου 1952. Αρχικά είχε τρείς Κλάδους αυτοτελούς οικονομικά α) Κλάδο ασφαλίσεως ασθενείας και μητρότητας, β)Κλάδο ασφάλισης αναπηρίας – γήρατος – θανάτου(Συντάξεων) και γ) Κλάδου Πρόνοιας (βοηθήματα εφ’ άπαξ).

Ο κλάδος Ασθενείας και μητρότητας μετά τις συγχωνεύσεις των Ταμείων, υπάχθηκε στο ΤΑΥΤΕΚΩ.

Από 1/5/2012 οι παροχές σε είδος σε είδος εντάχθηκαν στον ΕΟΠΥΥ.

 

Στο Κλάδο ασθένειας ασφαλίζονται τα πρόσωπα ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και ιθαγένειας που παρέχουν κύρια απασχόληση εξαρτημένης εργασίας με μηνιαία αντιμισθία στην ασφαλιστική Εταιρία ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ», οι έμμισθοι δικηγόροι αυτής, καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας τους.

Επίσης στην ασφάλιση του Κλάδου ασθενείας υπάγονται και οι συνταξιούχοι της ΑΕΕΓΑ «Η ΕΘΝΙΚΗ» όπως και τα εξαρτώμενα μέλη τους. Το Ταμείο αριθμεί 5.133 μέλη, από αυτά τα 861 είναι οι εν ενεργεία ασφαλισμένοι με 1.147 εξαρτώμενα. μέλη και οι 1.597 είναι οι συνταξιούχοι με 1.528 εξαρτώμενα μέλη.

 

 

 

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ

 

Διευθύντρια : ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ

Τμήμα Νοσηλείων / Ιατρικής Περίθαλψης  : ΛΕΚΑΚΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Λογιστήριο : ΑΛΑΜΑΝΟΥ ΟΛΓΑ

 

 

 

 

Ασφάλιση

Στον Τομέα άμεσα ασφαλισμένοι είναι οι εργαζόμενοι της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ. Η διαδικασία της ασφάλισης των άμεσα ασφαλισμένων ξεκινά μετά το πέρας τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Συμβάσεως εργασίας με την Εταιρία και τη συμπλήρωση του απογραφικού σημειώματος από τον εργαζόμενο στη Διεύθυνση Προσωπικού της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΕΕΓΑ. Επίσης, ασφαλισμένοι του Τομέα αυτού είναι τα μέλη των οικογενειών των ασφαλισμένων, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, που διέπει τη λειτουργία του.

 

Η απασφάλιση των ασφαλισμένων γίνεται με την εγγραφή καταγγελία της Σύμβασης από την Εταιρία, ή με αίτηση του ασφαλισμένου ενώ των προστατευμένων μελών τους στον κλάδο υγείας γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των άμεσα ασφαλισμένων και ισχύει από την ημερομηνία της σχετικής αίτησης απασφάλισης. Τα βιβλιάρια ασθενείας είναι σε ισχύ από την στιγμή της  έκδοσης τους και απαιτείται η θεώρηση τους κάθε χρόνιο για την επιβεβαίωση της ασφαλιστικής ικανότητας. Σε περίπτωση οποιασδήποτε μεταβολής θα πρέπει να ενημερώνεται άμεσα ο Τομέας.

 

Όταν παύσει το δικαίωμα ασφάλισης, απαγορεύεται  η λήψη παροχών από τον Τομέα και η   χρήση των ασφαλιστικών βιβλιαρίων (βιβλιάριο ασθενείας), τα οποία πρέπει να επιστραφούν προκειμένου να ακυρωθούν. Η παρακράτηση καθώς και η χρήση των ανωτέρω εγγράφων, τα οποία ανήκουν στην ιδιοκτησία του Τομέα, αποτελεί παράνομη πράξη και διώκεται ποινικά. Ο Τομέας επιφυλάσσεται κάθε δικαιώματος του αστικής ή ποινικής φύσεως.

 

Η (ο) σύζυγος εφόσον δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα μπορεί να ασφαλιστεί στον Τομέα ως έμμεσος ασφαλισμένος. Τα τέκνα του άμεσα ασφαλισμένου (φυσικά ή θετά ή αναγνωρισμένα) μπορούν να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις έως και το 26έτος ηλικίας τους. Οι γονείς των ασφαλισμένων μπορούν και αυτοί να ασφαλιστούν υπό προϋποθέσεις.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

1

Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2

Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου

3

Μία πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας.

4

Ληξιαρχική πράξη γάμου (πρωτότυπη ή επικυρωμένη).

5

Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του άμεσα ασφαλισμένου, του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο).

Στις περιπτώσεις όπου:

α) στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας δεν αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του/της συζύγου απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο).

β) δεν έχει γίνει εκκαθάριση  απαιτείται και η Φορολογική Δήλωση (Ε1) του τελευταίου οικονομικού έτους (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου.

Η Φορολογική Δήλωση να φέρει εμφανώς την υπογραφή και τη σφραγίδα του Εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της Φορολογικής Δήλωσης μέσω Ταχυδρομείου θα επισυνάπτονται η φωτοτυπία του αποκόμματος «Συστημένου» και Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της. Εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό υποβολής.

γ) πρόκειται για νιόπαντρα ζευγάρια  απαιτείται και το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του προς ασφάλιση συζύγου.

6

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι « Ο/Η σύζυγος μου (όνομα-επώνυμο) είναι άνεργος/η, δεν είναι ασφαλισμένος/η  και δεν έχει δικαίωμα παροχών από άλλον Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνει δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικούμε και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για την/ον σύζυγό μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».

7

Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα της/ου συζύγου ότι «δεν έχει δικαίωμα παροχών».

Σε περίπτωση που ο/η σύζυγος ήταν ανασφάλιστος/η, θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 που θα αναφέρει: «Είμαι άνεργη/ος, δεν είμαι ασφαλισμένη/ος και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα, δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από τον/ην σύζυγο μου».

Το γνήσιο της υπογραφής θα φέρει και η Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου συζύγου.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1

Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2

Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου

3

Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή βάφτισης (πρωτότυπη ή επικυρωμένη). Σε περίπτωση  νομιμοποίησης – αναγνώρισης υιοθεσίας απαιτείται η τελική απόφαση του Δικαστηρίου ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

4

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος ότι «Το παιδί μου που γεννήθηκε στις …..(ημερομηνία)….. δεν είναι ασφαλισμένο σε άλλο ασφαλιστικό φορέα, συγκατοικεί και συντηρείται από εμένα. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για το παιδί μου και αποδειχθεί ότι δεν εδικαιούτο την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».

5

Μία φωτογραφία (τύπου ταυτότητας) για παιδιά άνω των 2 ετών.

6

Βεβαίωση απασφάλισης από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα.

Σε περίπτωση που το παιδί ήταν ανασφάλιστο ή νεογέννητο, απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599 του άλλου γονέα, εκτός εάν είναι επίσης ασφαλισμένος στον Τομέα μας, που θα αναφέρει «Το παιδί μου …..(ονοματεπώνυμο)…..  που γεννήθηκε στις …..(ημερομηνία)….. δεν είναι ασφαλισμένο στο δικό μου Ασφαλιστικό φορέα. Αναλαμβάνω την υποχρέωση για την άμεση ενημέρωση σας και τη διαγραφή του σε περίπτωση που ασφαλιστεί από εμένα».

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 18 ΚΑΙ ΈΩΣ 24 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ Ή ΕΙΝΑΙ ΑΝΕΡΓΑ

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου.

2. Βεβαίωση Σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.

Η Βεβαίωση Σπουδών να κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερα μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Ταμείο.

ή

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2. Κάρτα Ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η οποία θα ανανεώνεται  ανά μήνα και φωτοαντίγραφο αυτής θα κατατίθεται στο Ταμείο ανά τρίμηνο.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 24 ΚΑΙ ΈΩΣ 26 ΕΤΩΝ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2. Βεβαίωση Σπουδών (πρωτότυπη ή επικυρωμένη) για το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος, από αναγνωρισμένες Ανώτερες ή Ανώτατες Σχολές στην Ελλάδα ή την Αλλοδαπή, καθώς και αναγνωρισμένα ΙΕΚ.

Η Βεβαίωση Σπουδών να κατατίθεται στο Ταμείο το αργότερα μέχρι 31/12 κάθε έτους. Σε περίπτωση απόκτησης του πτυχίου, ο άμεσα ασφαλισμένος υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα το Ταμείο.

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΥ ΒΙΒΛΙΑΡΙΟΥ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΓΙΑ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου γονέα, με την οποία ζητά την έκδοση ιδιαιτέρου βιβλιαρίου για χρήση του παιδιού του, που σπουδάζει σε διαφορετική πόλη από αυτή που κατοικούν.

2. Το βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου γονέα.

3. Βεβαίωση σπουδών από την Σχολή του σπουδαστή – φοιτητή, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος.

4. Πρόσφατη φωτογραφία του σπουδαστή – φοιτητή τύπου ταυτότητος.

5. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 που υπογράφει ο σπουδαστής – φοιτητής στην οποία δηλώνει ότι «Θα κάνω χρήση του ιδιαιτέρου βιβλιαρίου ασθενείας για όσο χρονικό διάστημα σπουδάζω και εφ’ όσον είμαι άνεργος και εξαρτώμαι οικονομικά από τον άμεσα ασφαλισμένο γονέα μου». 

Όταν ο φοιτητής-σπουδαστής δεν παρίσταται, απαιτείται θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής.

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

1

Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2

Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου.

3

Μία φωτογραφία τύπου ταυτότητος.

4

Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) του άμεσα ασφαλισμένου του τελευταίου οικονομικού έτους στην οποία θα εμφανίζεται ο γονέας ως προστατευόμενο μέλος.

Η Φορολογική Δήλωση θα φέρει εμφανώς την υπογραφή και την σφραγίδα του εφοριακού που την παρέλαβε. Σε περίπτωση υποβολής της δήλωσης μέσω ΕΛΤΑ θα επισυνάπτονται φωτοτυπία του αποκόμματος «ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ» και Υ/Δ  Ν.1599 για τον τρόπο αποστολής της Φορολογικής Δήλωσης. Εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά θα πρέπει να προσκομισθεί το αποδεικτικό υποβολής.

Στην περίπτωση που ο γονέας δεν δηλώνεται ως προστατευόμενο μέλος απαιτείται η Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο) του προς ασφάλιση γονέα του τελευταίου οικονομικού έτους.

5

Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599 στην οποία θα δηλώνει ο άμεσα ασφαλισμένος:   «Ο πατέρας ή η μητέρα μου ή οι γονείς μου, (ανάλογα με το ποιος πρόκειται να ασφαλισθεί), δεν είναι ασφαλισμένος/οι σε άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Συγκατοικεί και, συντηρείται από εμένα. Δεν θεμελιώνει δικαίωμα ασφάλισης από άλλο Ταμείο. Αποδέχομαι χωρίς επιφύλαξη τον εφ’ άπαξ καταλογισμό σε βάρος μου κάθε δαπάνης υγείας που τυχόν καταβληθεί για τον γονέα μου, και αποδεχθεί ότι δεν εδικαιούτο  την ασφαλιστική κάλυψη από το Ταμείο».

6

Βεβαίωση από τον προηγούμενο Ασφαλιστικό Φορέα  (του προς ασφάλιση γονέα), ότι δεν έχει δικαίωμα παροχών.

Σε περίπτωση που ο προς ασφάλιση γονέας είναι ανασφάλιστος/η θα υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599 και θα δηλώνει «Είμαι άνεργος/η, δεν είμαι ασφαλισμένος/η και δεν έχω δικαίωμα παροχών από άλλο Ασφαλιστικό Φορέα. Δεν θεμελιώνω δικαίωμα κύριας ασφάλισης από άλλο Ταμείο, συγκατοικώ και συντηρούμαι από το παιδί μου».

Η Υπεύθυνη δήλωση θα φέρει το γνήσιο της υπογραφής του γονέα.

 

 

 

ΔΙΑΖΕΥΓΜΕΝΟΙ ΣΥΖΥΓΟΙ

Δίνεται η δυνατότητα σε διαζευγμένες συζύγους ασφαλισμένων, οι οποίες υπήρξαν ασφαλισμένες όταν ο γάμος τους ήταν σε ισχύ, να συνεχίσουν την ασφάλιση τους στον Τομέα με τις πιο κάτω προϋποθέσεις:

  • Η ηλικία τους να είναι άνω των 35 ετών.
  • Να μη καλύπτεται άμεσα ή έμμεσα  για παροχές ασθένειας από Δημόσιο ή άλλο ασφαλιστικό φορέα.
  • Η αίτηση που θα υποβάλουν να είναι εντός έτους από την τελεσίδικη έκδοση του διαζευκτηρίου.

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

  1. Αίτηση της/του ενδιαφερομένου
  2. Διαζευτήριο (επικυρωμένο αντίγραφο)
  1. Εκκαθαριστικό Σημείωμα της Εφορίας του τελευταίου οικονομικού έτους ή Φορολογική Δήλωση (Ε1) (επικυρωμένο αντίγραφο)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνει ότι δεν εργάζεται και δεν δικαιούται ασφάλιση από άλλο ασφαλιστικό φορέα

 

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΖΥΓΟΥ

1

Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2

Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου

 

 

 

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΠΑΙΔΙΩΝ

1. Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2. Βεβαίωση στράτευσης

 

 

 

ΑΠΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΟΝΕΑ

1

Αίτηση του άμεσα ασφαλισμένου

2

Βιβλιάριο ασθενείας του άμεσα ασφαλισμένου

 

 

 

Ευρωπαϊκή κάρτα ασφάλισης ασθένειας (Ε.Κ.Α.Α.)

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΑΡΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

1

Συμπληρωμένη αίτηση από τον άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένο.

2

Αποστολή της αίτησης είτε με fax είτε ο ίδιος το καταθέτει στο Τομέα μας.

3

Καταχώρηση στο ηλεκτρονικό σύστημα του Υπουργείου με on line σύνδεση και εκτύπωση στην ειδική κάρτα που έχουμε προμηθευτή από το αρμόδιο υπουργείο.

Ο δικαιούχος αναλαμβάνει να μας ενημερώσει αν θέλει να του αποσταλεί στη διεύθυνση της οικίας του ή θα την παραλάβει ο ίδιος από τον Τομέα μας.

4

Η ευρωπαϊκή κάρτα ισχύει για τους συνταξιούχους για ένα χρόνο από την έκδοσή της, ενώ για τους εν ενεργεία για έξι μήνες.

 

ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΣΠΟΥΔΑΖΟΥΝ ΣΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ

 

Ακολουθείτε η ανωτέρω διαδικασία.

 

 

 

 

 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ)

 

Ο Τομέας δεν εκδίδει κάρτες ΑΜΚΑ. Οι ασφαλισμένοι (εν ενεργεία υπαλλήλους και συνταξιούχοι) καθώς και τα εξαρτώμενα μέλη αυτών υποχρεούνται για την έκδοση του ΑΜΚΑ να απευθύνονται στα ΚΕΠ της περιοχής τους.