Εκτύπωση

Αίτηση Αναπροσαρμογής Σύνταξης

ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΚΑ – ΕΤΑΜ

Υποκατάστημα Εντασσομένων Ταμείων και Κλάδων

Δραγατσανίου αρ. 8

 

ΑΙΤΗΣΗ

Του/Της…………………………………… του ………………, συνταξιούχου της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ, κατοίκου …………………………………., οδός………………………. αριθμ……..

Θέμα : Αναπροσαρμογή σύνταξης

*****************

 

            Όπως γνωρίζετε, δυνάμει της υπ’ αριθμ. 2155/2013 αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία εκδόθηκε κατόπιν της υπ’ αριθμ. 2541/2010 αναιρετικής αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας, ακυρώθηκαν η με αριθμό Φ.28/242/26-11-1998 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων καθώς και η υπ’ αριθμ. 3921/14-12-1998 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου Ασφαλίσεως Προσωπικού της ασφαλιστικής εταιρίας «Η ΕΘΝΙΚΗ», που είχαν κανονιστικό χαρακτήρα και κρίθηκε εν ολίγοις ότι η αναπροσαρμογή των συντάξεων των συνταξιούχων της Εθνικής Ασφαλιστικής θα έπρεπε να ακολουθεί τις διατάξεις του Καταστατικού του Τ.Α.Π.Ε. και ουχί την αναπροσαρμογή των συντάξεων των δημοσίων υπαλλήλων κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 17 του ν. 1902/1990 και 66 του ν.2084/1992.

            Ως εκ τούτου και δεδομένης της επεκτατικής ισχύος της ανωτέρω αποφάσεως του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών έναντι όλων, ΖΗΤΩ με την παρούσα Αίτηση μουνα μου αναπροσαρμόσετε και μάλιστα αναδρομικά τη σύνταξή μου σύμφωνα με τις καταστατικές διατάξεις του Τ.Α.Π.Ε., το οποίο προβλέπει ότι οι συντάξεις πρέπει να αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις αυξήσεις των εν ενεργεία ασφαλισμένων και σύμφωνα με τα ανωτέρω.

 

Αθήνα, …………………………………2013

Ο Αιτών / Η Αιτούσα